പ്രമേഹ നിർണ്ണയം

Image

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ്, പ്രധാനമായും ധാനൃാഹാരങ്ങൾ ദഹിച്ചാണ് രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് വരുന്നത്. പിന്നെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോഗൃവാനായ ഒരാളിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനൊരു നിയതമായ അളവുണ്ട്. ആഹാരം കഴിക്കാതെ രാവിലെയുള്ള രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ്(ഫാസ്സ്റ്റിം ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്FBS) അത് സാധാരണയായി 110മില്ലിഗ്രാം/ഡെസിലിറ്ററൊ അതിനു താഴെയൊ ആണ്. അത് 126 മില്ലിഗ്രാം/ ഡെസിലിറ്റർ ആയാൽ പ്രമേഹമാകുന്നു. 110 നും 125 നും ഇടയിൽ വന്നാൽ പ്രമേഹത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്നുവെന്നു കരുതണം. ആഹാരം കഴിഞ്ഞു 2 മണിക്കൂർ ആകുമ്പൊൾ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് (പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് PPBS) 140മില്ലിഗ്രാം/ഡെസിലിറ്ററിനു താഴെ വേണം.

അത് 200 മില്ലിഗ്രാം/ഡെസി ലിറ്റർ ആയാൽ പ്രമേഹം. 140 നും 199 നും ഇടയിൽ ആണെങ്കിൽ അധികനാളില്ലാതെ പ്രമേഹത്തിലേക്ക് എന്നു കരുതണം. പ്രധാനമായ മറ്റൊരു പരിശോധന എച്ച്ബി എ വൺ സി HBA1C. തൊട്ടുമുൻപുള്ള രണ്ടു മാസത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഒരു ശരാശരി കണക്കാണത്. പ്രമേഹമില്ലാത്തവർക്ക് അത് 5.4% ത്തിൽ താഴെയായിരാക്കും. 6.4% ത്തിനു മുകളിലാണെങ്കിൽ പ്രമേഹം. 5.4% ത്തിനും 6.3% ത്തിനുമിടയിലാണെങ്കിൽ പ്രമേഹം എത്താൻ പോകുന്നുവെന്നാണ്. ചികിത്സയിലായിരിക്കുമ്പോ എച്ച്ബിഏ1സി 7% ത്തിനു താഴെയാവണം. പ്രമേഹസാദ്ധൃത കൂടുതലുള്ളവർ യുവാക്കളായിരാക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടുമാസം കൂടുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ പരിശോധിക്കുകയും ആവശൃമായ കരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. വിവിധ ഇനം പ്രമേഹങ്ങളിലെ പ്രധാനമായവ ഇനി പറയുന്നു; 1. ടൈപ്പ് I 2. ടൈപ്പ് II 3. പാൻക്രിയസിലെ കല്ലുമൂലമുള്ള പ്രമേഹം 4. ഗർഭകാല പ്രമേഹം 5. മറ്റുകാരണങ്ങളാൽ വരുന്ന ചിലചെറിയ വിഭാഗങ്ങൾ. * ഭൂരിപക്ഷം പ്രമേഹികളും ടൈപ്പ് II ആണ് * കുട്ടികളിലും ചെറുപ്പക്കാരിലുമാണ് ടൈപ്പ് I പ്രമേഹം കാണുന്നത്. ചെറിയശതമാനം മാത്രം * ഗർഭകാല പ്രമേഹം വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിപോലെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. * പാൻക്രിയാസിലെ കല്ലു മൂലമുള്ള പ്രമേഹം യുവാക്കളിലും മദ്ധൃവയസ്കരിലും അപൂർവ്വമല്ല.

വിവിധ ഇനം പ്രമേഹങ്ങളിലെ പ്രധാനമായവ ഇനി പറയുന്നു; 1. ടൈപ്പ് I 2. ടൈപ്പ് II 3. പാൻക്രിയസിലെ കല്ലുമൂലമുള്ള പ്രമേഹം 4. ഗർഭകാല പ്രമേഹം 5. മറ്റുകാരണങ്ങളാൽ വരുന്ന ചിലചെറിയ വിഭാഗങ്ങൾ. * ഭൂരിപക്ഷം പ്രമേഹികളും ടൈപ്പ് II ആണ് * കുട്ടികളിലും ചെറുപ്പക്കാരിലുമാണ് ടൈപ്പ് I പ്രമേഹം കാണുന്നത്. ചെറിയശതമാനം മാത്രം * ഗർഭകാല പ്രമേഹം വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിപോലെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. * പാൻക്രിയാസിലെ കല്ലു മൂലമുള്ള പ്രമേഹം യുവാക്കളിലും മദ്ധൃവയസ്കരിലും അപൂർവ്വമല്ല.