പ്രമേഹചികിത്സ വിരൽ തുമ്പിൽ
എപ്പോഴും എവിടെയും....
Image
മരുന്ന്

ഇൻസുലിന്റെ കുറവ് പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറവ് ഇൻസുലിൻ തീരെ ഇല്ലാതിരിക്കുക, എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവു ക്രമാധികമായി വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ പ്രമേഹം. രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവു കുറയ്ക്കലാണ് ചികിത്സയുടെ മുഖൃലക്ഷൃം.  മരൂന്നുകൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ നേരിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് . ഇൻസുലിൻ കോശങ്ങളിലേക്കു കടക്കാനുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മാറ്റുന്നു.

അതായത് ഇസുലിൻ റസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്നു. പാൻക്രിയാസിലെ ഇൻസുലിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ ത്വരിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ രക്തത്തിൽ വരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ദഹിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് കുടലിൽ നിന്ന്ര ക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനനുബന്ധമായി പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നും ഇൻസൂലിൻ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മൂത്രം വഴി കൂടുതലായി ഗ്ലൂക്കൊസ് പുറത്തു കളഞ്ഞ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ്കുറയ്കുന്നു. ശരീരം ഇൻസുലിൻ വേണ്ടത്ര ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്ക്കുന്നു. പ്രമേഹമുള്ളവരിൽ വലിയ വൃതൃസ്തതകളുള്ളതിനാൽ ഒരു ഡോക്ടർ അതു യുക്തിസഹമായും ശാസ് ത്രീയമായും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം ഡോക്ടറുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ വേണം.

**പതിവായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഗുളികകളിലൂടെ ഒരു ഓട്ട പ്രദക്ഷിണം ഇനി...

* മെറ്റ് ഫോർമിൻ ഗുളികരൂപത്തിൽ നമുക്കാദൃം ലഭിച്ച മരുന്നാണിത് . ഇന്നും പ്രമേഹ ചികിത്സക്ക് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് മെറ്റ് ഫോർമിൻ. കോശങ്ങളിലേക്ക് ഇൻസുലിനു കടക്കാനുള്ള സാഹചരൃ മൊരൂക്കുകയണ് ഇതു പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റൈസർ എന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം. പലപേരുകളിൽ ലഭിക്കുന്നു. അതുപൊലെതന്നെ മറ്റു മരുന്നുകളുമായി ചേർത്തുള്ള ഗുളികളായും ലഭിക്കുന്നു.മരുന്നിന്റെ പേരിന്റെ യൊടുവിൽഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം M ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമെറ്റ്ഫോർമിൻ ചേർന്ന സംയുക്തമാണ്. ചിലർക്ക് വയറെരിച്ചിലും വയർ സ്ഥംഭനവും ഉണ്ടാകുമെന്നതൊഴിച്ചാൽ കാരൃമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിനുള്ള പരിഹാരം ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചുതരും. ഗ്ലിപ്പിസൈഡ്, ഗ്ലൈബെൻ ക്ലമൈഡ്, ഗ്ലിക്ലാ സൈഡ് , ഗ്ലൈമിപിറൈഡ് (കമ്പനിനാമങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല) ഇതെല്ലാം തന്നെ പാൻക്രിയാസിലെ ഇൻസുലിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളിന്മേൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൂടുതൽ  ഇൻസുലിൻ രക്തത്തിലേക്കു പ്രവഹിപ്പിക്കും.

* ശരിയായ മരുന്നു ഡോസ് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുംപോലെകഴിക്കണം. സമയത്തിനു കഴിക്കുകയും ആഹാരത്തിൽ നിഷ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഈമരുന്നു കൾക്കു താരതമ്യേന കൂടുതൽ ആണ്. സ്വന്ത നിലയിൽ ഡോസ് കൂട്ടുകയൊ കുറയ്കുകയൊ ചെയ്യരുത്.

*ഗ്ലിറ്റസോൺസ് 

*ഗ്ലിപ് റ്റിൻസ്

*ഗ്ലിഫോസിൻസ്

ഇതെല്ലാം വൃതൃസ്ഥമായ രീതിയിൽ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം പലവിധത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെയുള്ള രീതി. അതു വളരെ ഫലപ്രദവുമാണ് .

ഇൻസുലിൻ

* പ്രമേഹ ചികിത്സയ്ക് ആദൃം കണ്ടുപിടിച്ച മരുന്ന് ഇൻസുലിനാണ്. പിന്നെയാണ് ഗുളികകൾ വരുന്നത്.

* കുത്തിവയ്കുന്നഇൻസുലിൻ മാത്രമെ ഇന്നുലഭൃമായിട്ടുള്ളു. പല സമയ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസുലിനുകളുണ്ട്. 4 മണിക്കൂർ, 12 മണിക്കൂർ, 24 മണിക്കൂർ , അതിൽ കൂടുതൽ മണിക്കൂറുകൾ. മൂക്കിൽ സ്പ്രേ, വിഴുങ്ങാനുള്ളത് ... ആവിധത്തിലും ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. തൊലിക്കടിയിൽ പ്രതൃേക സിറിഞ്ച്(ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ച്)ഉപയോഗിച്ചാണ് കുത്തിവയ്കുന്നത്. ഇൻസുലിൻ യൂണിറ്റു കണക്കാക്കിയാണ്കു ത്തിവയ്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് സിറിഞ്ചുകളും. 1 മില്ലിലിറ്ററിൽ 40 യൂണിറ്റുകൾ ഉള്ള ബോട്ടിലുകളും 100 യൂണിറ്റുകൾ ഉള്ള ബോട്ടിലുകളും ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധവേണം. ഇൻസുലിന്റെ ഡോസു തീരൂമാനിക്കുന്നതു ശരീരഭാരം കണക്കിലെടുത്താണ് .സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 30/70 മിക്സാണ്. കൃതൃമായ സമയത്ത് കൃതൃ അളവിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും എടുക്കണം.

കുത്തി വയ്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ: രീതി.

1. രണ്ടു ഭുജങ്ങളിലും

2. തുടകളിൽ മാറിമാറി; തുടകളുടെപുറംഭാഗത്തു മാത്രം.

3. പൊക്കിളിനു ചുറ്റും; മദ്ധൃത്തിൽ നിന്നും മൂന്നു വിരൽ പാടകലത്തിൽ. സ്പിരിറ്റുപയോഗിച്ച് തൊലിപ്പുറം വൃത്തി യാക്കണം. തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും ചേർത്ത് തൊലി പിടിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചേയ്യുക. ആ തൊലിമടക്കിലേക്ക് സൂചികുത്തനെ കുത്തുക. ഇൻജക്ടു ചെയ്യുക. തൊലിവിടുക. ഇൻസുലിൻ തൊലിക്കടിൽ പരന്നുകൊള്ളും. തന്നത്താൻ ഗ്ലുക്കോസ് നിലവാരം നിലനിർത്താം. ഒരു ഗ്ലൂക്കൊ മീറ്ററും ഇൻസുലിൻ പേനയും മതി. ഡോസിൽ ചില അഡ്ജസ് റ്റുമെന്റുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ട സാഹചരൃങ്ങൾ

1. ടൈപ്പ് I ഫ്രമേഹം; ജീവിതം മുഴുവൻ ഇൻസുലിനെ ആശ്രയിക്കണം

2. ഗുരൂതരമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുമ്പോൾ.

3. ഗുളികകൾ കൊണ്ടു പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ

4. കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിലാണ് പ്രമേഹം വരുന്നതെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വർഷത്തോളം ഇസുലിൻ എടുത്തശേഷം ഗുളികയിലേക്കു മാറാവുന്നതാണ്.

ഇൻസുലിൻ പേന സൗകരൃ പ്രദമാണ്. യാത്രയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാം. ചെറിയ സൂചിയായതു കൊണ്ടു വേദന കുറവാണ്. ഇൻസുലിൻ നഷ്ടം കുറവാണ്. സ്വയം കുത്തിവയ്കൽ കൂടുതൾ സൗകരൃ പ്രദമാണ് . ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്കുന്നവർ ഷുഗർ നിലവാരം താഴ്ന്നു പോകാവുന്ന അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഓർത്തിരിക്കണം. മധുരമുള്ളതെന്തെങ്കിലും കൈയിൽ കരുതണം. രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നല്ല നിലയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലിനും ഗുളികകളും സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ ആവശൃമായി വരും.

"ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോകരുത്, ജീവിതത്തിലൂടെ വളരുക."
Image