പ്രമേഹചികിത്സ വിരൽ തുമ്പിൽ
എപ്പോഴും എവിടെയും....
Image
ഗർഭകാല പ്രമേഹം

വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നത് വല്ലാതെ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹികളുടെ എണ്ണം ഗർഭകാല പ്രമേഹത്തിലും പ്രതിഭലിക്കുന്നതു കാണാം. ഇതു രണ്ടു തരത്തിൽ കാണുന്നു.

1. നിലവിൽ പ്രമേഹമുള്ള സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാവുക

2. ഗർഭകാലത്താദൃമായി പ്രമേഹമുണ്ടാവുന്നു

ഗർഭകാല പ്രമേഹം വേണ്ടവണ്ണം പരിചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതു ഘട്ടത്തിലും അലസിപ്പോകാം. ഗർഭസ്ത ശിശുകൂടുതൽ വണ്ണം വയ്കുന്നതിനാൽ പ്രസവംബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാവും. മിക്കപ്പോഴു സിസേറിയൻ വേണ്ടിവരും. ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉയരാനും അമ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാനും സാദ്ധൃത കൂടുതലാണ്. പ്രസവാനന്തരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ, മഞ്ഞ എന്നിവ കൂടുതലായി കണ്ടു വരുന്നു. പ്രസവാനന്തരം കരുതലെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്തിരമായി പ്രമേഹമുണ്ടാകാനാണു കൂടുതൽ സാദ്ധൃത.

നിലവിലെ പ്രമേഹം ടൈപ്പ് I  ആകാം ,ടൈപ്പ് II ആകാം. ടൈപ്പ് I പ്രമേഹമുള്ള വർ വളരെ അധികം കരുതലോടെ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ഗർഭകാലത്തുടനീളം വിദഗ്ധ പരിചരണത്തിലായിരിക്കുകയും വേണം.. വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ് ടൈപ്പ് I പ്രമേഹികളിലെ ഗർഭകാലം.

എന്തുചെയ്യണം 

നിലവിൽ പ്രമേഹമുള്ളവർ ഒരു സ്ത്രീ രോഗ വിദഗ്ധയുമായാലോചിച്ച് പ്രഗ്നൻസി മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗത്തിലായിരിക്കണം. നല്ല ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം. ഗർഭിണികളിൽ പൊതുവെ നോർമൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ സാധാരണയിൽ നിന്നും താഴെ ആയിരിക്കും.

FBS- 80-90 മില്ലിഗ്രാം/ഡെസിലിറ്റർ

PPBS 110-120 മില്ലിഗ്രാം/ഡെസിലിറ്റർ.

HBA1C  5.7% നുതാഴെ

ഗർഭമായി ആദൃം ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾതന്നെ രക്തത്തിലെ ഷുഗർ പരിശോധിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. 75 ഗ്രാംക്കോസ്  കലക്കികുടിച്ചശേഷം രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴഞ്ഞ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നോക്കുന്ന രീതിയാണത് . അത് 140 മില്ലിഗ്രാ/ഡെസിലിറ്ററണെങ്കിൽ കരുതലാവശൃമാണ്. കുടുംബപരമായി പ്രമേഹം വരാൻ സാദ്ധൃതയുണ്ടെങ്കി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരൂം. യാതൊരു വിധ അലംഭാവവും പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ആയാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുട്ടിയെ ലഭിക്കും അമ്മയ്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകില്ല.

കൃതൃമായുള്ള രക്ത പരിശോധനകൾ. ആവർത്തിച്ചുള്ള അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിംഗ് ഇവയെല്ലാം അനിവാരൃമണ്. ഗർഭകാല പ്രമേഹം അമ്മയെ അധികം താമസിയാതെയും കുഞ്ഞിനെ വിദൂരഭാവിയിലും പ്രമേഹികളാക്കാം എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഗർഭകാല പ്രമേഹപരിചണം എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന ആലോചിക്കുക.

അതായത് ഇസുലിൻ റസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്നു.

ഗർഭകാല പ്രമേഹം അമ്മയെ അധികം താമസിയാതെയും കുഞ്ഞിനെ വിദൂരഭാവിയിലും പ്രമേഹികളാക്കാം എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഗർഭകാല പ്രമേഹപരിചണം എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന ആലോചിക്കുക.

"ഞങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട്, അത് നമ്മോടൊപ്പം വരും, അത് ഞങ്ങളെ തടയില്ല."
Image