എന്താണ് പ്രമേഹം ?

Image

രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമാധികമായി വർദ്ധിക്കുന്നതു മൂലം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതും ദീർഘകാലാടി സ്ഥാനത്തിലുണ്ടാകുന്നതുമായ ആരോഗൃപ്രശ്നങ്ങളാകെ ചേർന്നതാണ് പ്രമേഹം. ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലെ കുറവൊ ഉള്ള ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതക്കുറവൊ ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ തീരെ ഇല്ലാതിരാക്കുന്ന അവസ്ഥയൊ കോശങ്ങളുടെ പ്രാപ്തിക്കുറവൊ(ഇൻസുലിൻ റസിസ്റ്റൻസ്) ആണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവു നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇൻസുലിനാണ്. ഇൻസു ലിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ധിയിലെ ഐലറ്റ്സ് ഒോഫ് ലാങ്കർഹാ ൻ സിലുള്ള ഒരൂകൂട്ടം കോശങ്ങളാണ്. അവിടെ ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്നൊരു വസ്തു വുംഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.ഇൻസുലിനു വിപരീതമാണതിന്റെ പ്രവർത്തനം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സകലകൊശങ്ങൾ ക്കും ഉൂർജ്ജം നൽകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസാണ്. ഇീ ഗ്ലൂക്കോസ് കോശങ്ങളിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ വേണം. ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനു കോശങ്ങ ളിലേക്കു കടക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. അതു രക്തത്തിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കും. അത് താൽക്കാലികവും ഭാവിയിലുമുള്ള ആരോഗൃ പ്രശ്ന ങ്ങളുണ്ടാക്കും. അത്തരം ആരോഗൃം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുചേരുന്നതാ ണ് പ്രമേഹം. ഇതിനെ പ്രശ്നതരമായൊരു ശാരീരികവ സ്ഥയെന്നു വിളിച്ചാൽ മതി. രോഗം എന്നു വിളിക്കേണ്ടതില്ല.